Regulamin Studia

REGULAMIN SUNFIT STUDIO

 1. Członkiem Studio może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Studio za zgodą swojego Rodzica/Opiekuna prawnego tylko pod warunkiem podpisania przez Rodzica/Opiekuna prawnego niniejszego regulaminu.
 3. Członkostwo w Studio powstaje z chwilą zawarcia umowy, co ma miejsce w momencie zakupu jednego z wybranych karnetów. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Studio jest imienny karnet papierowy lub karta partnerów, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Karnet ważny jest 30 dni od momentu zakupu.
 4. Zgubienie karnetu powinno być zgłoszone w recepcji Studio, a wydanie kolejnego nastąpi po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5zł.
 5. Opłatę za korzystanie z zajęć sportowych należy wnieść przed rozpoczęciem ćwiczeń. Odbicie karty partnera musi nastąpić przed zajęciami a na prośbę pracownika studio prosimy o potwierdzenie swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem.
 6. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym regulaminem oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych.
 7. Osoby z problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży przed przystąpieniem do zajęć sportowych powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa.
 8. Ja (imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna) ………………. ………………………………….……………… oświadczam, iż moje dziecko (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………. jest zdrowe i nie ma stwierdzonych żadnych przeciwwskazań co do uprawiania sportu, podejmowania aktywności fizycznej. Oświadczam, iż ponoszę odpowiedzialność za zachowanie dziecka i zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód przez nie wyrządzonych.
 9. Sunfit Studio jest otwierany na 30 minut przed zajęciami porannymi rozpisanymi w grafiku oraz 30 minut przed pierwszymi zajęciami popołudniowymi rozpisanymi w grafiku.
 10. Treningi personalne przeprowadzone są w godzinach ustalonych indywidualnie z Klientem.
 11. Po zostawieniu karnetu imiennego, członek klubu otrzymuje kluczyk do szafki, za który odpowiada od momentu pobrania.
 12. Za rzeczy pozostawione poza szafką Studio nie odpowiada.
 13. Ćwiczący mają obowiązek przynosić zmienne obuwie sportowe, strój sportowy oraz ręcznik w celu położenia go na matach na zajęciach sportowych. Przed zajęciami i po dezynfekujemy ręce a po zajęciach dezynfekujemy także używany w trakcie zajęć sportowych sprzęt.
 14. Należy zachować czystość w pomieszczeniach klubu i uszanować ogólnie przyjęte normy zachowania się.
 15. Z uwagi na bezpieczeństwo osób ćwiczących należy stosować się do uwag i poleceń instruktorów/trenerów  w czasie zajęć oraz zgłaszać instruktorowi wszelkie wadliwe działanie sprzętu.
 16. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć osoby wcześniej zapisane, przygotowujące się do zawodów sportowych lub jeśli jest miejsce osoby niezapisane wcześniej na zajęcia.
 17. Na wszystkie zorganizowane zajęcia sportowe obowiązują zapisy poprzez email kontakt@sunfitstudio.pl, facebook (fb/sunfitstudio) lub telefonicznie. Osoby niezapisane mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem, że jest wolne miejsce.
 18. Nieobecność na zajęciach zgłaszamy również telefoniczne, emailowo lub przez facebook. Jeśli odwołanie zajęć następuje tego samego dnia z karnetu ściągane jest wejście, czyli trening uznajemy za przeprowadzony.
 19. Osoby korzystające z kart partnerów: Multisport plus, Fit Profit wpłacają kaucje zwrotną 15zł. Jeśli odwołanie zajęć nastąpi tego samego dnia z kaucji zostanie pobrana kwota 15zl, którą należy uzupełnić.
 20. Zorganizowane zajęcia sportowe odbywają się w wyznaczonych godzinach, zgodnie z grafikiem (harmonogramem) zamieszczonym na stronie www.sunfitstudio.pl
 21. Uczestnicy zajęć sportowych wchodzący i wychodzący z klubu mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa!
 22. Uczestnicy z objawami przeziębienia proszeni są o pozostanie w domach
 23. Liczba uczestników na zajęciach sportowych jest limitowana w zależności od formy zajęć i wynosi od minimum 4 do maksymalnie  10 osób ćwiczących jednocześnie. Uczestnicy zajęć zajmują na sali wyznaczone miejsce i zachowują bezpieczną odległość od siebie.
 24. Przerwy pomiędzy zajęciami sportowymi trwają 15min., tak żeby był czas na dezynfekcję i przewietrzenie sali
 25. Po ukończonych zajęciach, uczestnicy proszeni są o szybkie opuszczenie klubu.
 26. Odrobić zajęcia można w dowolnym terminie w czasie ważności karnetu o ile będą wolne miejsca na zajęciach.
 27. Zabronione jest przychodzenie na zajęcia po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych oraz innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej (w tym leki).
 28. Studio w święta może być nieczynne lub grafik może ulec zmianie o czym klub poinformuje wcześniej.
 29. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: kontakt@sunfitstudio.pl lub ustnie u instruktorów/trenerów/w recepcji.